loader

Манай компани нь уул уурхайн бүтээгдэхүүний цахим арилжаанд танай байгууллагыг төлөөлөн найдвартай шуурхай ажиллана.

Холбогдох

ГҮҮДСЕК Үнэт цаасны компани

Монголын Хөрөнгийн Биржийн гишүүн брокер. Санхүүгийн зохицуулах хорооны тусгай зөвшөөрөлтэйгөөр дараах үйл ажиллагаануудыг эрхэлдэг. 2022 оны 9,10-р сард Төрийн банк ХК-ийн IPO буюу олон нийтэд нээлттэй хувьцаагаа санал болгох үйл ажиллагаанд андеррайтераар ажилласан туршлагатай. Улаанбаатар хот болон 14 аймагт салбартай, хамгийн олон харилцагчтай үнэт цаасны компани.

Манай компани нь 2022 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдөр батлагдсан “Уул уурхайн биржийн тухай” хууль мөн холбогдох журам, шаардлага, стандартын дагуу уул уурхайн бүтээгдэхүүний арилжааны зуучлагчаар ажиллах тусгай зөвшөөрөл бүхий уул уурхайн бүтээгдэхүүний борлуулалт хийдэг брокерийн компани болохоор төлөвлөн ажиллаж байна.

Мэргэжлийн брокерийн үйлчилгээг үзүүлнэ

Манай компани нь уул уурхайн бүтээгдэхүүний цахим арилжаанд танай байгууллагыг төлөөлөн найдвартай шуурхай ажиллана.

Холбоо барих

Экспортод гаргах нүүрсний нээлттэй цахим арилжааны оролцогчдын зураглал

Монгол улсын уул уурхайн бүтээгдэхүүн, нүүрсний зах зээл

"Монгол Улсын Засгийн газрын 2022 оны 12 дугаар сарын 14-ны 466 дугаар тогтоолоор "Экспортод гаргах нүүрсний нээлттэй цахим арилжааны журам"-ыг баталсан. Уг журмаар "Эрдэнэс Тавантолгой" ХК болон хүсэлт гаргасан БНХАУ-ын хилийн боомтоор нүүрс экспортлогч аж ахуйн нэгжийн экспортод гаргах нүүрсийг цахимаар нээлттэй арилжих үйл ажиллагааг зохион байгуулах, түүнтэй холбогдон үүсэх бусад харилцааг зохицуулсан.

Үүний дараа УИХ-аас уул уурхайн бүтээгдэхүүний үнийг шударгаар тогтоох, борлуулалтыг нээлттэй, зах зээлийн зарчимд нийцсэн байдлаар хийх зэрэг уул уурхайн бүтээгдэхүүний экспортын арилжааг ил тод, нээлттэй болгох зорилгоор “Уул уурхайн бүтээгдэхүүний биржийн тухай” хуулийг 2022 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдөр батлаж 2023 оны 7 дугаар сарын 01-ний өдрөөс хүчин төгөлдөр хэрэгжиж эхэлсэн. Одоогоор уул уурхайн бүтээгдэхүүний биржийн арилжаанд оролцогч болон зуучлагчаар ажиллах тусгай зөвшөөрөлтэй хуулийн этгээд байхгүй байгаа тул 2024 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдөр хүртэлх хугацаанд худалдан авагч зуучлагчгүйгээр оролцохыг зөвшөөрч байгаа.

Гэвч 2024 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн экспортод гаргах нүүрсний цахим арилжаанд зөвхөн дээрх шаарлага, стандарт холбогдох хууль журмын дагуу уул уурхайн бүтээгдэхүүний биржийн арилжаанд оролцогч болон арилжааны зуучлагчаар ажиллах тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуй нэгжүүд оролцох боломжтой болно.

ЭРХ ЗҮЙН ОРЧИН

2023 оны 07 дугаар сарын 26-ны өдрийн байдлаар экспортод гаргах нүүрсний нээлттэй цахим арилжааг зохион байгуулахтай холбоотой дараах журмууд хүчин төгөлдөр үйлчилж байна. Үүнд:

  • Санхүүгийн зохицуулах хорооны 4 журам
  • Монголын Хөрөнгийн биржийн 5 журам
2023/06

Санхүүгийн зохицуулах хороо

  • Уул уурхайн бүтээгдэхүүний биржийн арилжаа, төлбөр, тооцоо хийх ерөнхий журам
  • Үүсмэл санхүүгийн хэрэгсэл гаргагчид тавих нөхцөл, шаардлага, шалгуур болон үүсмэл санхүүгийн хэрэгслийн стандарт, түүнийг арилжих журам
  • Уул уурхайн бүтээгдэхүүний бирж болон биржийн арилжааны зуучлагч /брокер/-ийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл, шаардлага, үйл ажиллагаанд хяналт тавих журам

2023/06/02-нд Санхүүгийн зохицуулах хороо дээрх журмуудыг баталсан

2023/06

Санхүүгийн зохицуулах хороо

Уул уурхайн бүтээгдэхүүний биржийн арилжааны болон ханшийн мэдээллийн нэгдсэн сан бүрдүүлэх, ашиглах, мэдээллийг нийтэд хүргэх журам

2023/06/12-нд Санхүүгийн зохицуулах хороо дээрх журмыг баталсан

2023/06

Монголын хөрөнгийн бирж

  • Уул уурхайн бүтээгдэхүүний арилжаа, төлбөр тооцоог гүйцэтгэхэд баримтлах журам
  • Уул уурхайн бүтээгдэхүүн арилжаалах брокерын гишүүнчлэлийн журам
  • Биржийн зах зээлийн зарим оролцогчийг итгэмжлэх, тэдгээрийн үйл ажиллагааг зохицуулах журам
  • Нүүрсний арилжааны гэрээний стандартыг тогтоох, мөрдүүлэх журам
  • Уул уурхайн бүтээгдэхүүний арилжааны хяналт шалгалтын журам

2023/06/26-нд Монголын хөрөнгийн бирж дээрх журмуудыг баталсан

Холбоо барих

Та бидэнтэй дараах wechat болон имэйл хаягаар холбогдоно уу

TOP
l>